Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

QueryableAttribute.HandleNullPropagation Property

Získá nebo nastaví hodnotu, která udává, jak se má při sestavení dotazu postupovat v případě šíření hodnoty null.

Namespace:  System.Web.Http
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public HandleNullPropagationOption HandleNullPropagation { get; set; }

Property Value

Type: System.Web.Http.OData.Query.HandleNullPropagationOption
Výchozí hodnota je Default.
Zobrazit: