Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

QueryableAttribute.EnsureStableOrdering Property

Získá nebo nastaví hodnotu, která udává, zda by mělo sestavení dotazu v případě potřeby změnit původní dotaz za účelem zajištění stabilního pořadí řazení.

Namespace:  System.Web.Http
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public bool EnsureStableOrdering { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true udává, že by měl být původní dotaz v případě potřeby upraven za účelem zajištění stabilního pořadí řazení. Hodnota false udává, že pořadí řazení lze považovat za stabilní i bez úpravy dotazu. Zprostředkovatelé dotazů, kteří zajišťují stabilní pořadí řazení, by měli nastavit hodnotu false. Výchozí hodnota je true.
Zobrazit: