Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

QueryableAttribute.EnableConstantParameterization Property

Získá nebo nastaví hodnotu, která určuje, zda by měly být konstanty parametrizovány. Parametrizace konstant bude mít za následek vyšší výkon při použití platformy Entity.

Namespace:  System.Web.Http
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public bool EnableConstantParameterization { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Výchozí hodnota je true.
Zobrazit: