Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

QueryableAttribute.AllowedQueryOptions Property

Získá nebo nastaví parametry dotazu, které jsou v dotazech povoleny. Výchozí hodnotou jsou všechny možnosti dotazu, včetně možností $filter, $skip, $top, $orderby, $expand, $select, $inlineCount, $format a $skiptoken.

Namespace:  System.Web.Http
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public AllowedQueryOptions AllowedQueryOptions { get; set; }
Zobrazit: