Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

QueryableAttribute.AllowedOrderByProperties Property

Získá nebo nastaví řetězec se seznamem názvů vlastností oddělených čárkami. Dotazovatelný výsledek lze řadit pouze podle vlastností definovaných v tomto seznamu. Poznámka: Ve výchozím nastavení má tento řetězec hodnotu null, což znamená, že lze provést řazení podle libovolných vlastností. Pokud například nastavíte tuto hodnotu na hodnotu null nebo na prázdný řetězec, znamená to, že povolujeme řazení dotazovatelného výsledku podle libovolných vlastností. Nastavení hodnoty Name znamená, že řazení dotazovatelného výsledku povolujeme pouze podle vlastnosti Name.

Namespace:  System.Web.Http
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public string AllowedOrderByProperties { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Vrací objekt String.
Zobrazit: