Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebMail.SmtpPort Property

Získá nebo nastaví port, který se používá pro transakce SMTP.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static int SmtpPort { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32
Port používaný pro transakce SMTP.

Tato vlastnost se obvykle nastavuje pouze jednou v souboru _AppStart.cshtml. E-mailový klient obvykle odesílá e-mailové zprávy pomocí portu 25 nebo 587.

Zobrazit: