Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebMail.From Property

Získá nebo nastaví e-mailovou adresu odesílatele.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static string From { get; set; }

Property Value

Type: System.String
E-mailová adresa odesílatele.

Tato vlastnost se obvykle nastavuje pouze jednou v souboru _AppStart.cshtml. Hodnotu této vlastnosti je možné nastavit taky jako parametr metody Send.

Zobrazit: