Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage.Save Method

Uloží obrázek s použitím určeného názvu souboru.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebImage Save(
	string filePath,
	string imageFormat,
	bool forceCorrectExtension
)

Parameters

filePath
Type: System.String
Cesta pro uložení obrázku
imageFormat
Type: System.String
Formát, který bude použit, když je soubor obrázku uložen, např. gif nebo png
forceCorrectExtension
Type: System.Boolean
Hodnota true vynutí správnou příponu názvu souboru, která bude použita pro formát určený v parametru imageFormat; jinak má hodnotu false. Pokud dojde k neshodě mezi typem souboru a určenou příponou názvu souboru a pokud má forceCorrectExtension hodnotu true, bude k názvu souboru připojena správná přípona. Například soubor PNG pojmenovaný Fotografie.txt je uložen pod názvem Fotografie.txt.png.

Return Value

Type: System.Web.Helpers.WebImage
Obrázek
Zobrazit: