Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage.GetBytes Method

Vrátí obrázek jako bajtové pole.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public byte[] GetBytes(
	string requestedFormat
)

Parameters

requestedFormat
Type: System.String
Hodnota ImageFormat objektu WebImage

Return Value

Type: System.Byte[]
Obrázek
Zobrazit: