Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGridRow Constructor

Inicializuje novou instanci třídy WebGridRow pomocí zadané instance WebGrid, hodnoty řádku a indexu.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebGridRow(
	WebGrid webGrid,
	Object value,
	int rowIndex
)

Parameters

webGrid
Type: System.Web.Helpers.WebGrid
Instance WebGrid, která obsahuje řádek
value
Type: System.Object
Objekt, který obsahuje člena vlastnosti pro každou hodnotu v řádku
rowIndex
Type: System.Int32
Index řádku
Zobrazit: