Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGridRow.WebGrid Property

Získá instanci WebGrid, které náleží daný řádek.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebGrid WebGrid { get; }

Property Value

Type: System.Web.Helpers.WebGrid
Instance WebGrid, která obsahuje řádek
Zobrazit: