Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGridRow.GetEnumerator Method

Vrátí enumerátor, který lze použít k iteraci v rámci hodnot instance WebGridRow.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public IEnumerator<Object> GetEnumerator()

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerator<Object>
Enumerátor, který lze použít k iteraci v rámci hodnot řádku

Implements

IEnumerable<T>.GetEnumerator()
Zobrazit: