Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGridColumn.Format Property

Získá nebo nastaví funkci, která slouží k formátování položky dat přidružené ke sloupci WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public Func<Object, Object> Format { get; set; }

Property Value

Type: System.Func<Object, Object>
Funkce použitá k formátování položky dat přidružené ke sloupci.

Hodnota této vlastnosti je objekt funkce typu Func<dynamic, object>, který použije dynamický objekt s názvem item jako svůj jediný parametr a potom vrátí objekt, jehož metoda ToString určí formát hodnoty dynamického objektu pro vykreslení. Může to být užitečné pro změnu formátu hodnot do snadno čitelné podoby a pro přidání kódu HTML, který zajistí konzistentní formát dat sloupce.

Zobrazit: