Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGridColumn.CanSort Property

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda lze sloupec WebGrid seřadit.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public bool CanSort { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true označuje, že sloupec lze seřadit, v opačném případě je hodnota false.
Zobrazit: