Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGridColumn Class

Představuje sloupec v instanci WebGrid.

System.Object
  System.Web.Helpers.WebGridColumn

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public class WebGridColumn

The WebGridColumn type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodWebGridColumnInicializuje novou instanci třídy WebGridColumn.
Top

  NameDescription
Public propertyCanSortZíská nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda lze sloupec WebGrid seřadit.
Public propertyColumnNameZíská nebo nastaví název položky dat, která je přidružená ke sloupci WebGrid.
Public propertyFormatZíská nebo nastaví funkci, která slouží k formátování položky dat přidružené ke sloupci WebGrid.
Public propertyHeaderZíská nebo nastaví text, který se vykreslí v záhlaví sloupce WebGrid.
Public propertyStyleZíská nebo nastaví atribut třídy CSS, který se vykreslí jako součást buněk tabulky HTML, které jsou přidružené ke sloupci WebGrid.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: