Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid Constructor

Inicializuje novou instanci třídy WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebGrid(
	IEnumerable<Object> source,
	IEnumerable<string> columnNames,
	string defaultSort,
	int rowsPerPage,
	bool canPage,
	bool canSort,
	string ajaxUpdateContainerId,
	string ajaxUpdateCallback,
	string fieldNamePrefix,
	string pageFieldName,
	string selectionFieldName,
	string sortFieldName,
	string sortDirectionFieldName
)

Parameters

source
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Object>
Data k zobrazení.
columnNames
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
Kolekce obsahující názvy sloupců dat, které se mají zobrazit. Ve výchozím nastavení je tato hodnota automaticky vyplněna podle hodnot v parametru source.
defaultSort
Type: System.String
Název sloupce dat, který slouží k seřazení mřížky ve výchozím nastavení.
rowsPerPage
Type: System.Int32
Počet řádků, které jsou zobrazené na jednotlivých stránkách mřížky při zapnutém stránkování. Výchozí hodnota je 10.
canPage
Type: System.Boolean
Zadejte hodnotu true, pokud chcete určit, že je pro instanci WebGrid povoleno stránkování; v opačném případě zadejte hodnotu false. Výchozí hodnotou je hodnota true.
canSort
Type: System.Boolean
Zadejte hodnotu true, pokud chcete určit, že je pro instanci WebGrid povoleno řazení; v opačném případě zadejte hodnotu false. Výchozí hodnotou je hodnota true.
ajaxUpdateContainerId
Type: System.String
Hodnota HTML atributu id, který slouží k označení prvku HTML, který získá dynamické aktualizace Ajax přidružené k instanci WebGrid.
ajaxUpdateCallback
Type: System.String
Název funkce jazyka JavaSript, která se zavolá po aktualizaci prvku HTML určeného vlastností AjaxUpdateContainerId. Pokud není název funkce zadaný, nezavolá se žádní funkce. Pokud zadaná funkce neexistuje, dojde v případě jejího vyvolání k chybě jazyka JavaScript.
fieldNamePrefix
Type: System.String
Předpona, která se použije u všech polí s řetězcem dotazu, které jsou přidružené k instanci WebGrid. Tato hodnota slouží k podpoře více instancí WebGrid na stejné webové stránce.
pageFieldName
Type: System.String
Název pole řetězce dotazu, který slouží k určení aktuální stránky instance WebGrid.
selectionFieldName
Type: System.String
Název pole řetězce dotazu, který slouží k určení aktuálně vybraného řádku instance WebGrid.
sortFieldName
Type: System.String
Název pole řetězce dotazu, který slouží k určení názvu sloupce dat, podle kterého je instance WebGrid seřazená.
sortDirectionFieldName
Type: System.String
Název pole řetězce dotazu, který slouží k určení směru, ve kterém je instance WebGrid seřazená.
Zobrazit: