Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid.SortColumn Property

Získá nebo nastaví název sloupce dat, podle kterého je instance WebGrid seřazená.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public string SortColumn { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Název sloupce dat, který slouží k seřazení mřížky.
Zobrazit: