Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid.PageCount Property

Získá počet řádků, které instance WebGrid obsahuje.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public int PageCount { get; }

Property Value

Type: System.Int32
Počet stránek.
Zobrazit: