Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid.HasSelection Property

Získá hodnotu, která označuje, jestli je vybraný řádek v instanci WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public bool HasSelection { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud je řádek aktuálně vybraný; jinak hodnota false.
Zobrazit: