Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid.FieldNamePrefix Property

Získá předponu, která se použije u všech polí s řetězcem dotazu, které jsou přidružené k instanci WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public string FieldNamePrefix { get; }

Property Value

Type: System.String
Předpona pole řetězce dotazu instance WebGrid.

Vlastnost FieldNamePrefix slouží k jednoznačné identifikaci argumentů řetězce dotazu, které jsou přidružené k jednotlivým instancím třídy WebGrid na webové stránce, která obsahuje více instancí WebGrid.

Zobrazit: