Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid.AjaxUpdateContainerId Property

Získá hodnotu HTML atributu id, který označuje prvek HTML na webové stránce, která obdrží dynamické aktualizace Ajax přidružené k instanci WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public string AjaxUpdateContainerId { get; }

Property Value

Type: System.String
Hodnota atributu id.
Zobrazit: