Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebCache.Remove Method

Odstraní určenou položku z objektu WebCache.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static Object Remove(
	string key
)

Parameters

key
Type: System.String
Identifikátor pro položku mezipaměti, která se má odstranit.

Return Value

Type: System.Object
Položka odstraněná z objektu WebCache. Pokud položka není nalezena, vrátí nulovou hodnotu.

Když musíte položku smazat z mezipaměti neprodleně, použijte metodu Remove místo toho, abyste položce nechali uplynout časový limit nebo ji odstranili z jiného důvodu.

Zobrazit: