Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ServerInfo.GetHtml Method

Zobrazuje informace o prostředí webového serveru.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static HtmlString GetHtml()

Return Value

Type: System.Web.HtmlString
Řetězec dvojic název-hodnota, který obsahuje informace o webovém serveru.

Metoda GetHtml vrátí řetězec, který prohlížeč zobrazí jako sadu tabulek HTML. Více informací o obsahu tabulek naleznete v přehledu třídy ServerInfo.

Security noteSecurity Note

Třída ServerInfo zobrazuje důležité informace o vašem serveru, které obsahují jeho operační systém, fyzickou cestu souborů webových stránek a bezpečnostní informace, proto byste měli odstranit všechny odkazy na třídu ServerInfo před publikováním webové stránky na provozním serveru.

Zobrazit: