Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ObjectInfo.Print Method

Vykreslí názvy a hodnoty vlastností zadaného objektu a podobjektů.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static HelperResult Print(
	Object value,
	int depth,
	int enumerationLength
)

Parameters

value
Type: System.Object
Objekt, pro který se mají vykreslit informace.
depth
Type: System.Int32
Nepovinný parametr. Určuje hloubku vnořených podobjektů, pro které se mají vykreslit informace. Výchozí hodnota je 10.
enumerationLength
Type: System.Int32
Nepovinný parametr. Určuje maximální počet znaků, které metoda zobrazuje pro hodnoty objektu. Výchozí hodnota je 1000.

Return Value

Type: System.Web.WebPages.HelperResult
U jednoduché proměnné vrátí typu a hodnotu. U objektu obsahujícího více položek vrátí název nebo klíč vlastnosti a hodnotu každé vlastnosti.

ExceptionCondition
ArgumentOutOfRangeException

Hodnota depth je menší než nula.

ArgumentOutOfRangeException

Hodnota enumerationLength je menší nebo rovna nule.

Pomocí metody Print můžete vykreslit informace o objektech, což vám pomůže při analýze a ladění kódu.

Parametr depth označuje, pro kolik vnořených úrovní podobjektů chcete pomocí metody vykreslit informace o vlastnostech. Vnořený objekt vzniká v případě, že objekt předaný metodě odkazuje na jiný objekt. Můžete například předat objekt kolekce, který odkazuje na více objektů Employee. Objekt Employee pak může mít vlastnost HomeAddress, která odkazuje na jiný objekt. V tomto případě se jedná o tři úrovně vnoření. Metoda Print může zobrazit informace o vlastnostech pro všechny objekty a jejich vlastnosti.

Security noteSecurity Note

Odeberte všechna volání metody Print(Object, Int32, Int32) z produkčního kódu. V opačném případě se informace o objektech v kódu zobrazí návštěvníkům webu, což může představovat riziko zabezpečení.

Zobrazit: