Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicJsonObject.TrySetMember Method

Získá hodnotu pole DynamicJsonObject pomocí zadaného názvu.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public override bool TrySetMember(
	SetMemberBinder binder,
	Object value
)

Parameters

binder
Type: System.Dynamic.SetMemberBinder
Poskytuje informace o operaci set.
value
Type: System.Object
Hodnota, na kterou má být pole nastaveno.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true ve všech případech

Pokud nebude nalezeno žádné pole s názvem odpovídajícím názvu, který byl zadaný parametrem binder, vytvoří se v instanci DynamicJsonObject nové pole se zadaným názvem a inicializuje se na zadanou hodnotu.

Zobrazit: