Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicJsonObject.TrySetIndex Method

Nastaví hodnotu pole DynamicJsonObject pomocí zadaného indexu.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public override bool TrySetIndex(
	SetIndexBinder binder,
	Object[] indexes,
	Object value
)

Parameters

binder
Type: System.Dynamic.SetIndexBinder
Poskytuje informace o indexované operaci set.
indexes
Type: System.Object[]
Pole obsahující jeden objekt, který indexuje pole podle názvu. Objekt musí být převeditelný na řetězec, který určuje název pole JSON, které se má vrátit. Pokud zadáte více indexů, žádné pole se nepřidá ani nezmění.
value
Type: System.Object
Hodnota, na kterou má být pole nastaveno.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true ve všech případech

Important noteImportant

Pokud je parametrem indexes zadáno více indexů, žádné pole se nezmění ani nepřidá do instance DynamicJsonObject, ale metoda TrySetIndex vždy vrátí hodnotu true, která označuje úspěch. Tato chyba není hlášena ve vašem kódu.

Pokud nebude nalezeno žádné pole s názvem odpovídajícím názvu, který byl zadaný parametrem indexes, vytvoří se v instanci DynamicJsonObject nové pole se zadaným názvem a inicializuje se na zadanou hodnotu.

Zobrazit: