Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicJsonObject.GetDynamicMemberNames Method

Vrací seznam obsahující název všech dynamických členů (pole JSON) instance DynamicJsonObject.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public override IEnumerable<string> GetDynamicMemberNames()

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
Seznam obsahující název všech dynamických členů (pole JSON).

Tato metoda existuje pouze pro ladění.

Zobrazit: