Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Crypto.GenerateSalt Method

Vygeneruje kryptograficky silnou posloupnost náhodných bajtových hodnot.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static string GenerateSalt(
	int byteLength
)

Parameters

byteLength
Type: System.Int32
Počet generovaných kryptograficky náhodných bajtů.

Return Value

Type: System.String
Generovaná hodnota řetězce salt jako řetězec s kódováním base 64.

Kódování base 64 způsobí, že vrácený řetězec bude obsahovat více znaků, než je požadovaný počet bajtů.

Zobrazit: