Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Chart.WriteFromCache Method

Vykreslí výstup objektu Chart, který byl uložený do mezipaměti jako obrázek.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static Chart WriteFromCache(
	string key,
	string format
)

Parameters

key
Type: System.String
Identifikátor grafu v mezipaměti.
format
Type: System.String
Formát obrázku. Výchozí nastavení je „jpeg“.

Return Value

Type: System.Web.Helpers.Chart
Graf.
Zobrazit: