Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Chart.SetXAxis Method

Nastaví hodnoty pro vodorovnou osu.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public Chart SetXAxis(
	string title,
	double min,
	double max
)

Parameters

title
Type: System.String
Název osy x.
min
Type: System.Double
Minimální hodnota osy x.
max
Type: System.Double
Maximální hodnota osy x.

Return Value

Type: System.Web.Helpers.Chart
Graf.
Zobrazit: