Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Chart.DataBindTable Method

Vytvoří a naváže data řady na určenou tabulku dat a volitelně vyplní více hodnot x.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public Chart DataBindTable(
	IEnumerable dataSource,
	string xField
)

Parameters

dataSource
Type: System.Collections.IEnumerable
Zdroj dat grafu. Může se jednat o libovolný objekt IEnumerable.
xField
Type: System.String
Název sloupce tabulky použitý pro hodnoty x řady.

Return Value

Type: System.Web.Helpers.Chart
Graf.

Místo metody DataBindTable můžete alternativně použít metodu AddSeries třídy Chart. Metoda AddSeries umožňuje nastavit parametr xValue a yValues.

Zobrazit: