Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Chart.AddTitle Method

Přidá do grafu název.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public Chart AddTitle(
	string text,
	string name
)

Parameters

text
Type: System.String
Text názvu.
name
Type: System.String
Jedinečný název.

Return Value

Type: System.Web.Helpers.Chart
Graf.
Zobrazit: