Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AntiForgeryConfig.UniqueClaimTypeIdentifier Property

Pokud se používá ověření na základě deklarace, získá nebo nastaví typ z identity, která se používá pro jedinečnou identifikaci uživatele.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static string UniqueClaimTypeIdentifier { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Typ deklarace.

If this property is set, all claims-based identities must return unique values for this claim type.

If claims-based authorization is in use and this property has not been set, the anti-forgery system will automatically look for claim types http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier and http://schemas.microsoft.com/accesscontrolservice/2010/07/claims/identityprovider.

Zobrazit: