Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda PrincipalServerDownException.GetObjectData (SerializationInfo, StreamingContext)

.NET Framework (current version)
 

Publikováno: duben 2016

Nastaví SerializationInfo s názvem parametru a další informace o výjimce.

Obor názvů:   System.DirectoryServices.AccountManagement
Sestavení:  System.DirectoryServices.AccountManagement (v System.DirectoryServices.AccountManagement.dll)

[SecurityCriticalAttribute]
[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, Flags = SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter)]
public override void GetObjectData(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Parametry

info
Type: System.Runtime.Serialization.SerializationInfo

A SerializationInfo objekt, který bude obsahovat serializovaná data objektu.

context
Type: System.Runtime.Serialization.StreamingContext

A StreamingContext objekt, který bude obsahovat kontextové informace o zdroji nebo cíli.

M:System.DirectoryServices.AccountManagement.PrincipalServerDownException.GetObjectData Nastaví SerializationInfo se všechna data výjimky objektu, která je cílem pro serializaci. Během deserializace je objekt výjimky rekonstituován z SerializationInfo přenášeného proudem.

Další informace naleznete v tématu SerializationInfo.

.NET Framework
K dispozici od 3.5
Zpět na začátek
Zobrazit: