Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ArgumentException.GetObjectData (SerializationInfo, StreamingContext)

.NET Framework (current version)
 

Nastaví SerializationInfo objektu s názvem parametru a další informace o výjimce.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

[SecurityCriticalAttribute]
public override void GetObjectData(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Parametry

info
Type: System.Runtime.Serialization.SerializationInfo

Objekt, který uchovává serializovaná data objektu.

context
Type: System.Runtime.Serialization.StreamingContext

Kontextové informace o zdroji nebo cíli.

Exception Condition
ArgumentNullException

info Objektu je nulový odkaz (Nothing v jazyce Visual Basic).

GetObjectData Nastaví SerializationInfo se všechna data výjimky objektu, která je cílem pro serializaci. Během deserializace je objekt výjimky rekonstituován z SerializationInfo přenášeného proudem.

Další informace naleznete v tématu SerializationInfo.

SecurityPermission

for providing serialization services. Associated enumeration: F:System.Security.Permissions.SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter Security action: F:System.Security.Permissions.SecurityAction.LinkDemand

SecurityCriticalAttribute

requires full trust for the immediate caller. This member cannot be used by partially trusted or transparent code.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: