Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IReceivableSourceBlock<TOutput>.TryReceive (Predicate<TOutput>, TOutput)

 

Pokusí se synchronně přijímat k dispozici výstupní položku ze IReceivableSourceBlock<TOutput>.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

bool TryReceive(
	Predicate<TOutput> filter,
	out TOutput item
)

Parametry

filter
Type: System.Predicate<TOutput>

Predikátu hodnotu musí úspěšně projít byl k přijetí. filter může být null, v takovém případě předá všechny položky.

item
Type: TOutput

Položka přijatých ze zdroje.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud může přijímat položku; v opačném false.

Tato metoda nebrání čeká na zdrojem pro poskytování položku.

Vrátí po kontrole elementu, jestli element byla k dispozici.

Zpět na začátek
Zobrazit: