Přehled ovládacího prvku webového serveru BulletedList

Visual Studio 2010

Ovládací prvek BulletedList vytváří neuspořádaný resp. uspořádaný (číslovaný) seznam položek, který se vykresluje jako HTML prvek ul resp. ol.

Toto téma obsahuje:

Ovládací prvek BulletedList můžete použít k provedení následujícího:

  • Určit vzhled položek a odrážek nebo čísel v seznamu.

  • Definovat položky seznamu staticky nebo svázat ovládací prvek s daty.

  • Reagovat na kliknutí na položky uživatelem.

Zpět na začátek

Při práci s ovládacím prvkem BulletedList můžete provést následující:

  • Přizpůsobit vzhled odrážek a čísel.

  • Určit, jak budou jednotlivé položky seznamu vykreslovány, například jako hypertextové odkazy, statický text nebo tlačítka s odkazem.

  • Poskytnout při kliknutí uživatelem na položku logiku k provedení úkolů specifických pro aplikaci.

Zpět na začátek

Ovládací prvek BulletedList je odvozen ze stejné třídy ListControl jako ListBox, DropDownList a další seznamy technologie ASP.NET. Proto používáni ovládacího prvku BulletedList je podobné jako u těchto prvků. Položky seznamu ovládacího prvku BulletedList je možné definovat vytvořením statických položek nebo svázáním ovládacího prvku se zdrojem dat. Pokud víte v okamžiku návrhu, jaké položky budou zobrazeny, můžete v kódu značek nastavit kolekci ovládacího prvku Items na sadu jednotlivých položek. Pokud jsou zobrazované položky dynamické, budete tuto kolekci vytvářet za běhu v kódu. Více podrobností naleznete v tématu Postup: Přidání položek do ovládacích prvků webového serveru typu seznam.

Alternativně je možné svázat ovládací prvek se zdrojem dat obsahujícím informace, které chcete zobrazit. Více podrobností naleznete v tématu Postup: Naplnění ovládacích prvků webového serveru typu seznam ze zdroje dat.

Statické a svázané dynamické položky seznamu je možné kombinovat nastavením vlastnosti ovládacího prvku AppendDataBoundItems na hodnotu true.

Při definování položek pro ovládací prvek BulletedList definujete dvě vlastnosti: vlastnost Text a Value. Vlastnost Text definuje, co zobrazí ovládací prvek na stránce. Vlastnost Value definuje druhou hodnotu, která není zobrazena, ale která je vrácena, jakmile uživatel vybere položku. Například můžete zobrazit jméno zaměstnance jako text položky, ale použít ID zaměstnance jako její hodnotu. Když uživatel položku vyberete, můžete tuto hodnotu přečíst přímo.

Poznámka k zabezpečeníPoznámka k zabezpečení

V ovládacím prvku BulletedList neukládejte do vlastnosti hodnoty citlivá data, jako jsou například čísla zákazníku. Přestože není hodnota vlastnosti Value viditelná, jsou nastavení jednotlivých položek vykreslovány na stránku, odkud je mohou uživatelé snadno přečíst ze zdrojového kódu stránky.

Přizpůsobení vzhledu položek seznamu

Ovládací prvek BulletedList může vykreslit buď odrážky nebo čísla, v závislosti na nastavení vlastnosti BulletStyle. Pokud je ovládací prvek nastaven na vykreslení odrážek, je možné vybrat styl z předdefinovaných stylů odrážek, které se shodují se styly odrážek standardu jazyka HTML, jako například Disc, Circle nebo Square.

PoznámkaPoznámka

Jednotlivé prohlížeče se liší v tom, jak vykreslují odrážky a některé prohlížeče nepodporují určité styly odrážek, jako například Disc.

Můžete také určit vlastní obrázek, který bude zobrazen místo odrážky.

Pokud je ovládací prvek nastaven na vykreslení čísel, je možné vybrat z několika možností číslování standardu jazyka HTML, jako například LowerAlpha, UpperAlpha, LowerRoman nebo UpperAlpha. Nastavením vlastnosti FirstBulletNumber můžete také určit počáteční číslo sekvence.

Určení režimu zobrazení položek

Ovládací prvek BulletedList umožňuje zobrazit položky jako následující:

  • Statický text   Ovládacím prvkem zobrazený text není interaktivní.

  • Ovládací prvky T:System.Web.UI.WebControls.HyperLink   Uživatel může kliknout na odkazy a přesunout se tak na jinou stránku. Cílová adresa URL se musí určit ve vlastnosti Value jednotlivých položek.

  • Ovládací prvky LinkButton    Uživatelé mohou kliknout na jednotlivé položky a ovládací prvek provede postback.

Reakce na výběr uživatele

Pokud je ovládací prvek BulletedList nakonfigurován ke zobrazení jednotlivých položek jako ovládací prvky LinkButton, provede ovládací prvek postback v okamžiku, jakmile uživatel klikne na položku. Postback ovládacího prvku BulletedList vyvolá událost Click, kde je možné poskytnout logiku k provedení úloh specifických pro aplikaci. Událost předává číslo indexu položky, na kterou bylo kliknuto. Více podrobností naleznete v tématu Postup: Reakce na kliknutí uživatele ve webových ovládacích prvcích BulletedList.

V následující tabulce je uveden seznam tříd, které se týkají ovládacího prvku BulletedList.

Člen

Popis

BulletedList

Hlavní třída pro ovládací prvek.

BulletedListDisplayMode

Výčet určující chování zobrazení jednotlivých položek.

BulletedListEventArgs

Data události, která určují index vybrané položky.

BulletedListEventHandler

Metoda, která zpracovává událost Click ovládacího prvku BulletedList.

BulletStyle

Výčet určující typy odrážek, čísel nebo písmen, které mohou být zobrazeny.

Zpět na začátek

Zobrazit: