Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PreApplicationStartCode.Start Method

Registruje kód pro spuštění před aplikací pro OAuth.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static void Start()
Zobrazit: