Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.IsAuthenticatedWithOAuth Property

Získá hodnotu udávající, zda byl uživatel ověřen pomocí metody OAuth.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static bool IsAuthenticatedWithOAuth { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Má hodnotu true, pokud byl uživatel ověřen pomocí metody OAuth; jinak má hodnotu false.
Zobrazit: