Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthAccount Class

Představuje účet OAuth nebo OpenID.

System.Object
  Microsoft.Web.WebPages.OAuth.OAuthAccount

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public class OAuthAccount

The OAuthAccount type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodOAuthAccountInicializuje novou instanci třídy OAuthAccount.
Top

  NameDescription
Public propertyProviderZíská jméno zprostředkovatele.
Public propertyProviderUserIdZíská uživatelské ID zprostředkovatele.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: