Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AuthenticationClientData Class

Reprezentuje klientská data ověřování.

System.Object
  Microsoft.Web.WebPages.OAuth.AuthenticationClientData

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public class AuthenticationClientData

The AuthenticationClientData type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodAuthenticationClientDataInicializuje novou instanci třídy AuthenticationClientData.
Top

  NameDescription
Public propertyAuthenticationClientZíská klienta ověření.
Public propertyDisplayNameZíská nebo nastaví zobrazovaný název dat.
Public propertyExtraDataZíská doplňující data objektu.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: