Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
browseInfoOption Enumeration
Collapse the table of content
Expand the table of content

browseInfoOption Enumeration

Used by the BrowseInformation property.

Namespace:  Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine
Assembly:  Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine (in Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine.dll)

public enum browseInfoOption

Member nameDescription
brInfoNoneNone
brAllInfoInclude all browse information (/FR)
brNoLocalSymbolsNo local symbols (/Fr)

See /FR, /Fr (Create .Sbr File) for more information.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft