Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LongPollingTransport.LongPollDelay Property

.NET Framework 4,5

Získá nebo nastaví dobu v milisekundách, po kterou má prohlížeč vyčkat před opětovným vytvořením připojení pro dlouhé dotazování po odeslání dat ze serveru. Výchozí hodnota je 0.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public static long LongPollDelay { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64
Vrací objekt Int64.
Zobrazit: