Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

BuildManagerAssemblyLocator Class

.NET Framework 4,5

System.Object
  Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs.DefaultAssemblyLocator
    Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb.Infrastructure.BuildManagerAssemblyLocator

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb.Infrastructure
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb (in Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb.dll)

public class BuildManagerAssemblyLocator : DefaultAssemblyLocator

The BuildManagerAssemblyLocator type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodBuildManagerAssemblyLocatorInicializuje novou instanci třídy BuildManagerAssemblyLocator.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetAssemblies (Overrides DefaultAssemblyLocator.GetAssemblies().)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: