Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

JsonNetSerializer Class

.NET Framework 4,5

Výchozí implementace IJsonSerializer pomocí technologie Json.NET.

System.Object
  Microsoft.AspNet.SignalR.Json.JsonNetSerializer

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Json
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public class JsonNetSerializer : IJsonSerializer

The JsonNetSerializer type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodParseDeserializuje formát JSON na objekt .NET.
Public methodSerializeSerializuje zadaný objekt do třídy TextWriter.
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

  NameDescription
Public Extension MethodParse<T>Deserializuje formát JSON na objekt .NET. (Defined by JsonSerializerExtensions.)
Public Extension MethodStringifySerializuje zadaný objekt na řetězec formátu JSON. (Defined by JsonSerializerExtensions.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: