Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ResponseExtensions.AsStream Method

.NET Framework 4,5

Zabalí základní objekt IResponse do podoby datového proudu.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hosting
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public static Stream AsStream(
	this IResponse response
)

Return Value

Type: System.IO.Stream
Datový proud, který zabalí odpověď.

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IResponse. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: