Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ServerSentEventsTransport.ConnectionTimeout Property

.NET Framework 4,5

Doba, která může uplynout před selháním žádosti o připojení

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public TimeSpan ConnectionTimeout { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan
Zobrazit: