Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

EventSourceStreamReader.Disabled Property

.NET Framework 4,5

Volá se, když čtečka přejde do zastaveného stavu, bez ohledu na to, zda se předtím nacházela ve stavu zpracování.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Transports.ServerSentEvents
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public Action Disabled { get; set; }

Property Value

Type: System.Action
Vrací objekt Action.
Zobrazit: