Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthMembershipDatabase.HasLocalPassword Method

.NET Framework 4,5

Vrátí příznak, který udává, zda má zadaný uživatel se členstvím nastaveno místní heslo.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public abstract Nullable<bool> HasLocalPassword(
	string membershipUserName
)

Parameters

membershipUserName
Type: System.String
Uživatelské jméno uživatele se členstvím.

Return Value

Type: System.Nullable<Boolean>
Zobrazit: