Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthMembershipDatabase.AddAccount Method

.NET Framework 4,5

Přidá záznam, který přidruží účet OAuth/OpenID k uživateli se členstvím.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public abstract bool AddAccount(
	string providerName,
	string providerUserId,
	string providerUserName,
	string membershipUserName,
	bool isNewMembershipUser
)

Parameters

providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele účtu OAuth/OpenID.
providerUserId
Type: System.String
ID uživatele účtu OAuth/OpenID.
providerUserName
Type: System.String
Uživatelské jméno účtu OAuth/OpenID.
membershipUserName
Type: System.String
Uživatelské jméno uživatele se členstvím.
isNewMembershipUser
Type: System.Boolean
Příznak, který udává, zda se toto přidružení účtu vztahuje na nového uživatele se členstvím.

Return Value

Type: System.Boolean
Zobrazit: